BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

 

Mensahe ng Pakikiisa sa UNIFIL-HK
sa Okasyon ng Ika-10 Kongreso

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples' Struggle
26 Nobyembre 2006

Taos-puso akong nagpapaabot ng pagbati at pakikiisa sa pamunuan, kasapian at mga organisasyon ng UNIFIL-Hong Kong sa okasyon ng ika-10 Kongreso nito. Saludo ako sa inyong lahat dahil sa inyong matatag at militanteng pagkilos para sa karapatan at interes ng mga kababayan nating migrante.

Ipagbunyi natin ang inyong mga tagumpay sa pagpukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa mga mga migrante sa Hong Kong. Nakatulong din kayo sa pag-organisa sa mga migrante sa iba't ibang dako ng daigdig sa pamamagitan ng inyong halimbawa at mga organisador na sinanay ninyo. Kapuri-puri ang inyong tagumpay na iugnay ang inyong mga pagpunpunyagi sa balangkas ng pakikibaka para sa mga pambansa at demokratikong karapatan at interes ng sambayanang Pilipino laban sa mga imperyalista at mga lokal na mapagsamantalang uri.

Wasto at napapanahon ang tema ng inyong kongreso: Buong lakas na patatagin ang progresibong hanay ng Migrante! Buong giting na ipatanggol ang sektor, pamilya at bayan! Malaki ang aking tiwala na sa inyong kongreso malalagom ninyo ang inyong karanasan, makikilala ninyo ang inyong mga kalakasan at kahinaan at magiging maliwanag kung ano ang mga tungkuling dapat ninyong tupdin para ibayong tumatag at lumakas ang inyong pederasyon.

Napilitan kayong maghanapbuhay sa ibayong dagat dahil sa kawalan o kasalatan ng trabaho at kita sa ating bayan. Dapat masapol nating lahat ang mga dahilan kung bakit hindi umuunlad ang ating bayan. Pinagsasamantalahan at inaapi tayo ng mga dayuhang monopolyo, mga panginoong maylupa at bulok na opisyal ng reaksyonaryong gobyerno.

Ang palalang kalagayan sa ating bayan ay bunga ng krisis ng pandaidigang sistema ng kapitalismo at local na nagharharing sistema. Sa desperadong pagtatangkang manatili sa kapangyarihan, lumulubha ang pagiging papet, tiwali, sinungaling at brutal ng rehimeng Arroyo. Kaharap at katunggali natin ngayon ang mga sistematikong pamamaslang, pagdukot at pagtortyur na isinasagawa ng rehimen at mga alipuiris nitong military at pulis. Lumalaki ang halimaw na terorismo ng estado o pasismo tulad sa panahon ni Marcos.

Lalong maging mabisa ang UNIFIL-HK bilang tagapagtanngol sa mga karapatan at interes ng mga migrante, mga pamilya at sektor nila kung mapapatatag at mapapalawak ang hanay ng mga progresibo at mapaakyat sa bago at mas mataas na antas ng kamalayan at pagkilos para ikawing ang pakikibaka ng migrante sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa ganap na Pambansang kasarinlan, demokrasya, katarungang sosyal, lahatang panig na pag-unlad at kapayapaan.

Mabuhay ang UNIFIL-Hong Kong!
Mabuhay ang mga migrante!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

return to top

backwhat's new