BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

 

Mensahe ng Pakikiisa sa NAFLU-KMU
sa Ginintuang Anibersaryo Nito


Ni Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples' Struggle
Hunyo 3, 2007

Sa ngalan ng International League of Peoples' Struggle, malugod kong ipinapaabot ang aming pakikiisa sa National Federation of Labor Unions (NAFLU) sa okasyon ng ginintuang anibersaryo ng pagkakatatag nito noong ika-18 ng Mayo 1957. Maipagmamalaki ng ILPS sa buong daigdig ang maningning at mayamang kasaysayan ng NAFLU-KMU sa pakikapaglaban para sa mga kagyat at matagalang interes ng uring manggagawa.

Bilang makabayang Pilipino at kasama sa kilusang manggagawa, nagagalak akong ipinagbubunyi natin ang mga pakikibaka, sakripisyo at tagumpay ng mga lider, kasapian at mga unyon ng NAFLU para itaguyod at isulong ang tunay, militante at anti-imperyalistang unyonismo at ang mga pambansa at demokratikong karapatan at interes ng sambayanang Pilipino. Sa maligayang okasyon na ito, karapat-dapat na magpanibagong kapasyahan kayo batay sa 50-taong karanasan sa pakikibaka, panghawakan ang mga tagumpay at mapangahas na magkonsolida at magpalawak.

Isang malaking karangalan na nagpang-abot at nagkasama kami ni Ka Bert Olalia, ang tagapagtatag ng NAFLU, sa Lapiang Manggagawa mula noong ikalawang bahagi ng 1962. Nagkatulungan din kami sa pagpapasigla sa kilusang magsasaka mula 1963. Mula sa kanya mismo at sa mga manggagawang dinadatnan ko sa opisina ng NAFLU o nakakasama ko sa mga pag-aaral, aklasan at kilos protesta nalaman ko ang kahalagahan ng pagtatatag ng NAFLU sa kasaysayan ng kilusang paggawa sa Pilipinas.

Itinatag ang NAFLU sa layuning buhayin muli at pasiglahin ang kilusang manggagawa hindi lamang sa ekonomikong pakikibaka para sa mas mabuting pasahod, katiyakan sa trabaho at karaparatan sa pag-uunyon at pag-aaklas sa loob ng mapagsamantalang sistema ng mga malalaking komprador at asendero kundi pati sa pampulitikang pakikibaka ng uring manggagawa upang kamtin ang kapangyarihang pampulitika tungo sa isang malaya, demokratiko, makatarungan at maunlad na lipunan.

Mahalaga ang papel ng NAFLU sa pagtataguyod at aktwal na pagtahak nito sa tamang landas at sa pagsalungat sa mga lantarang anti-manggagawang mga patakaran ng estado at mga ahente nitong dilawang lider na binulok, sinanay at tinustusan ng mga ahensiyang imperyalista, mga malalaking empresa at ilang pareng Heswita para linlangin at ilihis ang mga manggagawa, matapos na malupit na durugin ng estado ang Congress of Labor Organizations noong maagang bahagi ng dekada ng 1950.

Matatag ang kapasyahan at militante ang paglahok ng NAFLU sa lahat ng mayor na pagsisikap na buuin ang isang sentro ng mga pederasyon at unyon ng mga manggagawa. Naging haligi ito sa pagtatayo ng Katipunang Manggagawang Pilpino noong 1959. Kasama rin ang NAFLU sa pagtatayo ng Lapiang Manggagawa noong 1962, sa Movement for the Advancement of Nationalism noong 1966 at sa Socialist Party of the Philippines noong 1967. Kaugnay nito, marami kaming pinagsamahan ni Ka Bert at ng mga kasamang taga-NAFLU

Sa pamumuno ni Ka Bert, sumalungat ang NAFLU at MASAKA-Olalia sa mga rebisyonista sa MASAKA-Lava. Mula 1968 nakapagtayo ang mga progresibong pwersa ng ilang pederasyon at ilang unyon nang tumahak sa oportunista and repormistang linya ang Socialist Party of the Philippines. Tuluy-tuloy ang kooperasyon ng NAFLU at mga naturang progresibong pwersa sa balangkas ng kilusang manggagawa, kilusang magsasaka at kilusang pagtatanggol ng mga demokratikong karapatan laban sa salot ng pasistang diktadura.

Kaugnay ng Sigwa ng Unang Kwarto at paglala ng represyon, aktibo ang NAFLU sa Movement for a Democratic Philippines mula 1970 at sa Movement of Concerned Citizens for Civil Liberties mula 1971. Lumahok ang NAFLU sa malawak na aklasan sa mga 200 lugar ng paggawa, mula sa La Tondeņa noong Oktubre 1975 hanggang Enero 1976. Mahigpit ang pagsalungat ng NAFLU sa anti-labor code ng pasistang rehimen at sa pagtatangka nitong ipataw ang kanyang kasangkapan na Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) sa kilusang manggagawa.

Noong ikatlong linggo ng Nobyembre 1977, nakatakdang kausapin ko si Ka Bert tungkol sa pagtatayo ng isang legal na sentro ng mga manggagawa para salungatin ang rehimen at ang TUCP. Umaasa tayo noon na magbabalikwas ang uring manggagawa bago matapos ang dekadang 1970. Subalit ako ay nahuli ng kaaway noong Nobyembre 10, 1977. Gayunman, hindi napuksa ng kaaway ang konsepto at mga pagsisikap na magtayo ng sentro ng mga pederasyon at unyon.

Laging taglay ng NAFLU at ni Ka Bert ang kapasyahan na lumahok sa pagtatayo ng sentro, partido o alyansa ng mga manggagawa. Ang kapasyahang ito ay nakabatay sa mahusay na pundasyon, pag-aaral, pagsasanay at walang humpay na pakikibaka. Sa gayon, naging haligi muli ang NAFLU sa pagtatayo ng Kilusang Mayo Uno noong 1980 sa harap ng mabalasik na pasistang diktadura ni Marcos.

Lumawak at lumakas ang NAFLU habang gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapalakas ng KMU at sa pakikibaka sa pasistang rehimen. Matibay ang tiwala ng mga manggagawa sa KMU at NAFLU dahil sa katapatan, katatagan at kagitingan ng mga namumuno sa pakikibaka, kahit na umabot sa pagkakabilanggo at pagka-martir tulad ng halimbawa nina Ka Bert at Ka Lando. Matatag at magiting na lumahok ang NAFLU-KMU sa pagpapabagsak sa pasistang diktadura ni Marcos noong 1986.

Rumurok ang lakas ng NAFLU noong 1987. Subalit lumitaw ang mga nakatagong bulok at ang taksil na mga lider na tumunton sa mga oportunistang linyang Kanan at "Kaliwa". Ang Kanang opportunismo ay kinatangian ng ekonomismo, pakikipagsabwatan sa mga kapitalista at nauwi ito sa korupsiyon. Ang "Kaliwang" oportunismo ay kinatangian ng insureksyonismo, pag-aaklas nang walang sapat na paghahanda at nauwi sa kapahamakan at pagkawasak sa mga dating unyon o sa mga binubuong bagong unyon.

Mainam na mula 1994 nakapaglunsad ang NAFLU ng pagwawasto para masagkaan ang pagdaus-dos nito at mailatag ang matibay na batayan ng panibagong paglakas. Sa kalaunan, mula 1996, humusay nang humusay ang katayuan ng NAFLU sa pampulitika at pang-organisasyong pagkakaisa at pagkilos. Lalo pang napapatibay ng NAFLU ang mga unyon nito. Nakakapagbuo ito ng mga bagong unyon at nakakaakit sa mga dating nalinlang ng mga oportunista para bumalik.

Laging may peligro na sumulpot at lumalala ang mga kahinaan at kamalian hanggang masira ang ilang bahagi o ang kabuuan ng isang pederasyon o unyon. Kung gayon, dapat laging maging mapagmatyag at gawin ang mga dapat gawin para mapatingkad ang mga kalakasan ng organisasyon at mapangibabawan ang mga kahinaan. Dapat may sistematikong pag-aaral, regular at maagap na pagpuna at pamumuna sa sarili at mahigpit na pakikiisa sa masa ng manggagawa. Laging may puwang para sa pagpapahusay ng paggawa at estilo ng paggawa.

May mga pagkakataon din na ang ilang malaking paktor ng obhetibong kondisyon ang nakakapinsala o nakakahadlang sa pag-unlad ng gawain o pagkilos. Kung gayon, kailangang mapag-aralan nang sapat at mapapangibabawan ang mga ganoong kondisyon. Halimbawa, ang 14-taong diktadura ni Marcos ay naging malaking sagabal sa kilusang manggagawa. Subalit sa kalaunan, napangibabawan at ginapi ito ng uring manggagawa.

Noong dekada ng 1990, hindi lamang ang mga oportunista at dilawang lider ang hinarap ninyo kundi pati ang pagpapataw ng rehimeng Ramos sa patakarang neoliberal at sa kontraktwalisasyon sa mga manggagawa sa pamamagitan ng downsizing, spin-off, rotation, lay-off, retrenchment at runaway shop. Para supilin ang paglaban ng mga manggagawa, gumamit ang estado ng mararahas na paraan sa pagbubuwag sa picket line, assumption of jurisdiction order, temporary restraining order at lockouts.

Subalit sa kalaunan, laluna sa unang dekada ng ika-21 siglo, ang labis-labis na pagsasamantala at pang-aapi ay nagbunga ng mas malakas na pakikibaka ng mga manggagawa at muling paglaki ng mga organisasyon. Lumahok ang NAFLU-KMU sa proseso ng pagpapabagsak sa bulok na rehimeng Estrada noong 2001.

Ang mahabang kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ay hindi isang maluwang at tuwid na boulevard kundi paliku-liko, urong-sulong at pababa-paakyat. Kaya kailangang pinag-aaralan ng mga organisadong pwersa katulad ng NAFLU ang obhetibong kalagayan at subhetibong kakayahan nang sa gayo'y malaman ang pangkalahatang takbo at direksyon ng mga pangyayari ang dapat gawin para mapangibabawan ang mga kahirapan at maisulong ang pakikibaka.

Patuloy ang paglala ng kahirapan ng mga anakpawis, gayundin ng mga nasa gitnang saray ng lipunan bunga ng tumitinding krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at lokal na naghaharing sistema. Kaugnay ng katatapos na halalan, ipinagyayabang ng rehimeng Arroyo na pataas ang halaga ng piso. Pero mas masama ang kalagayan kung tumaas o bumaba man ang halaga ng piso. Kung tumaas, umutang lang nang malaki ang rehimen sa loob at labas ng bansa. Kung bumaba, hihirap na namang mangutang.

Tuloy-tuloy ang paglala ng kahirapan dahil sa ekonomiyang malapiyudal at atrasado na pinipiga ng mga imperyalista, malalaking komprador-asendero at burukratang kapitalista sa ilalim ng patakarang neoliberal. Dumarami ang walang trabaho. Tumataas ang presyo ng mga batayang kalakal. Lumalaki ang utang mula sa loob at labas ng bansa. Pinapatawan ng mabigat na buwis ang mga mamamayan. Lumalawak ang karukhaan. Karamihan sa mamamayang Pilipino ay nabubuhay sa halagang USD 2 (PhP94) o mas mababa pa.

Ang malubhang pagsasamanata ay sinasabayan ng terorismo ng estado sa pamamagitan ng mga masaker, asasinasyon, pandurukot, tortyur, pagpapalikas at iba pang garapal na paglabag sa mga karapatang tao. Bunga ito ng patakarang "war on terror" ng Estados Unidos at pagsang-ayon ng papet na rehimeng Arroyo. Isinasagawa ng rehimen ang brutal na Oplan Bantay Laya para panilbihan ang interes ng mga imperyalista at lokal na mapagsamatalang uri at para panatilihin ang sarili sa kapangyarihan at supilin ang ang kilusang pagpapatalsik na lumitaw dahil sa pandaraya nito sa halalan ng 2004.

Lalong nagngangalit ang sambayanang Pilipino ngayon dahil sa garapal na paggamit ng rehimeng Arroyo ng pandaraya, dahas at mga pondo at kagamitan ng publiko sa nakaraang halalan para palitawing panalo ang mga kandidato ng rehimen sa mababang kamara ng Kongreso at sagkaan ang impeachment ng pekeng presidente. Handang gumamit ng ibayong dahas at panlilinlang ang rehimen. Namiminto ngayon ang paggamit nito sa Anti-Terror Law para panatilihin ang sarili sa kapangyarihan at lalo pang palubhain ang pagsasamantala at pang-aapi sa uring manggagawa at sambayanang Pilipino.

May tiwala akong gagamitin ninyo ang ika-50 anibersaryo ng NAFLU para pag-aralan ang kalagayan, lagumin ang karanasan, alamin ang mga kalakasan at kahinaan ninyo at itakda ang mga tungkulin para mapatingkad ang mga kalakasan ninyo at mapangibabawan ang mga kahinaan. Sa gayon, mapatataas ninyo ang antas ng inyong mapanlabang kamalayan at kakayahan, at mapupukaw, ma-oorganisa at ma-momobilisa ninyo ang mas malaki pang masa ng manggagawa sa kilusang paggawa at sa pangkalahatang pambansa at demokratikong kilusan ng sambayanang Pilipino.

Mabuhay ang NAFLU-KMU!
Ibayong palakasin ang pederasyon!
Mabuhay ang uring manggagawa!
Isulong ang pambansa demokratikong kilusan!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!


return to top

backwhat's new