BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

PAGBATI SA PAMUNUAN AT MGA BALANGAY NG ANAKBAYAN
SA MATAGUMPAY NA PAGDAOS NITO NG IKA-5 KONGRESO


Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Kabataang Makabayan
30 Mayo 2008

Nagagalak akong magpaabot ng pagbati sa pamunuan sa iba't ibang antas at lahat ng balangay ng Anakbayan sa matagumpay na pagdaos ng ika-5 Kongreso ng Anakbayan nitong 27 hanggang 30 Mayo 2008.

Tumpak ang inyong tema: Paigtingin ang kilusang masa para patalsikin ang papet, pasista, pahirap na rehimeng Arroyo! Isulong ang pambansa demokratikong kilusang propaganda! Magsikhay sa pusupusang pag-oorganisa ng Anakbayan sa paraang solido't papalakas!

Dahil sa kongreso, ibayong nauunawaan ninyo ang kalagayan ng ating bayan, ang mga hamon sa kabataan at sambayanang Pilipino, ang katayuan ng Anakbayan at mga tungkuling dapat ipatupad upang palakasin ang inyong organisasyon at isulong ang kilusang pambansang demokratiko.

Malaki ang aking tiwala na ibayo kayong magsusumikap na umani ng maraming tagumpay sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa kabataan bilang handog sa pagbubunyi ninyo ng namimintong ika-10 anibersaryo ng Anakbayan.

Napakalubha ang krisis sa ating bayan. Walang humpay ang paglala ng pagsasamantala at pang-aapi. Susunud-sunuran ang rehimeng Arroyo sa mga patakarang neoliberal na globalisasyon at global na terorismo ng imperyalismong US. Kaakibat sa pagiging papet ang pagiging korap, sinungaling at makahayop ng rehimeng ito.

Lubhang ikinamumuhi ng malawak na masang Pilipino ang rehimen. Lubhang hiwalay at itinatakwil ito dahil sa malawak at matinding paghihirap nito sa taumbayan at dahil din sa ating patakaran ng malawak na nagkakaisang hanay. Lubhang lantad ang kabulukan hindi lamang ng kaaway na naghaharing pangkat kundi ng buong sistemang malakolonyal at malapyudal. Kung gayon, maliwanag ang pangangailangan ng kilusan para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

1. Dapat kayong magsagawa ng kilusang propaganda upang pataasin ang damdamin at kaisipang lumaban sa kaaway. Gumawa ng mga islogan para sa ahitasyon ng malawak na masa ng kabataan. Nais nilang ibulyaw ang mga hinanaing at mga dapat gawin sa pakikibaka. Dapat ding may mga nakasulat na propaganda sa anyo ng mga polyeto, mga artikulong madaling basahin at unawain at mga akdang komprehensibo at malalim sa pagsusuri.

Naisasagawa ang kilusang propaganda sa napakaraming tipo at lugar ng pagtitipon: sa mga tambayan at kainan, kabitbahayan at kumunidad, mga seminar at komperensiya, mga silid paaralan, sa kapaligiran ng mga pabrika, mga opisina at mga lansangan. Paagusin sa lahat ng dako ang mga damdamin at kaisipan ng pakikibaka para sa kagyat na layuning patalsikin ang rehimeng Arroyo at para sa matagalang layuning tuparin ang pambansang kalayaan at demokrasya.

2. Laging tandaan na ang Anakbayan ay isang komprehensibong organisasyon ng mga kabataan. Saklaw nito ang mga kabataan sa hanay ng mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, mga estudyante, mga propesyonal, mga alagad ng kultura at mga negosyante. Dapat itayo ang mga balangay ng Anakbayan sa mga haiskul at kolehiyo, mga kumunidad, pabrika, bukirin, palengke, opisina at mga institusyon at asosyasyon ng mga propesyonal. Pinakamahalaga ang pag-oorganisa sa hanay ng mga kabataan ng anakpawis subalit mahalaga rin ang ito sa hanay ng mga nasa panggitnang saray.

Binigyan ko ng diin ang pagtatayo ng mga balangay. Dito mapapalitaw ang makapal na kasapian at dito mabubuo ang matibay at malawak na pundasyon ng Anakbayan. Dito magkakabilangan ng kasapian at dito masusukat ang husay ng inyong mga kadre at kasapi sa pag-oorganisa. Kailangan din ang mga namumunong organo sa antas ng bansa, rehiyon, probinsiya, distrito, siyudad at munisipyo. Ang mga organong ito sa bawat antas ang mamamahala sa lahatang panig na pag-unlad ng Anakbayan.

3. Kinakailangan ang mga kampanya at malawak na mobilisasyon tungkol sa mga isyu ng kabataan at mga isyu na multisektoral na may kinalaman din sa kabataan, Sa pamamagitan ng mga malaki at malawak na pagkilos, naipapamalas sa lahat (sa inaapi at nang-aapi, sa pinagsasamantalahan at nagsasamantala) kung ano ang kahalagahan at kalubhaan ng isyu, ano ang antas ng kagustuhan ng kabataan at sambayanang Pilipino at ano ang kahandaan nilang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at interes.

Ang mga kampanya at mobilisasyong masa ay pamamaraan sa pagpapalaganap ng pangkalahatang linya ng pakikibaka at mga partikular na linya sa mga partikular na isyu, sa paghimok sa ispontaneong masa, sa pagpapalawak at pag-akit ng mga alyado at mga bagong kasapi, sa pagpanday sa Anakbayan at sa masa sa pakikibaka, sa pagtuligsa o pagpapabagsak sa masamang rehimen, patakaran o kalakaran at pagpapatupad sa mga pagbabago na makakabuti sa buhay at kalagayan ng kabataan at sambayanan.

Umaasa ako na ang mensaheng ito ay makakadagdag pa ng liwanag sa mga bagay na napag-usapan ninyo sa Kongreso, laluna sa pagbabalak ninyo, sa pagdetalye at implementasyon ng mga balak upang palakasin ang Anakbayan at isulong ang kilusang pambansa demokratiko. Gamitin ninyong maigi ang kilusang pagpapatalsik sa rehimeng Arroyo upang kamtin ang lahatang-panig na pagpapalakas para sa ikalawang dekada ng Anakbayan.

Isulong ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya!

Palakasin ang Anakbayan sa edukasyon, organisasyon at mobilsasyon!
Mabuhay ang kabataan at sambayanang Pilipino!

return to top

backwhat's new