BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

MENSAHE SA IKATLONG PAMBANSANG KONGRESO
AT IKA-10 ANIBERSARYO
NG KALIPUNAN NG DAMAYANG MAHIHIRAP


Ni Jose Maria Sison
Tagapangulo, International League of Peoples' Struggle
4-6 Disyembre 2008

Sa ngalan ng International League of Peoples' Struggle o ILPS, ipinaaabot ko ang mainit na pagbati sa Pambansang Komiteng Tagapagpaganap, mga Rehyunal na Balangay at buong kasapian ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY), at sa mga lider-organisador, delegado at mga kaibigang kadamay sa pakikibaka ng maralita.

Kaisa ako sa pagsasama-sama ninyo sa Ikatlong Pambansang Kongreso ng KADAMAY kaugnay ng pagdiriwang nito ng ika-10 taon ng pakikibaka para sa pagsusulong ng karapatan ng maralitang lunsod, batay sa panawagang "Palakasin ang hanay laban sa papatinding atake ng estado sa paninirahan at kabuhayan ng mamamayan!"

Batay sa naipon ninyong maraming karanasan sa loob ng 10 taon, umaasa akong magiging daan ang pagtitipon ninyo para mahusay na malagom ang hakbang-hakbang na proseso ng pag-organisa mula ibaba, pataas at pabalik din, sa paikid na pag-unlad ng gawaing pagpapalawak at pagkonsolida ng pakikibaka sa hanay ng mga maralitang lunsod.

Gayundin, ang kahalagahan ng pagsusulong sa mga kampanyang sektoral at multisektoral nang laging iniuugnay sa masaklaw na pakikibaka ng sambayanan sa isang malapyudal at malakolonyal na lipunang Pilipino na kinukubabawan ng imperyalismong US at pinaghaharian ng lokal na malalaking komprador-burges at panginoong maylupa sa pangunguna sa kasalukuyan ng rehimen ni Gloria Macapagal-Arroyo.

Bumibilang ng mahigit 30 milyon ang mga maralitang lunsod sa Pilipinas at matatagpuan ang mga ito sa daan-daang komunidad ng mahihirap sa buong bansa, namumuhay sa kapaligirang hindi bagay sa tao, sa mga riles, estero, basurahan at kahalintulad na mga lugar. Patuloy na lumalaki ang bilang ng maralitang lunsod dala ng walang habas na pagsama ng krisis sa pinansya at ekonomya ng bansa at ng buong mundo.

Sa kabila ng pagmamayabang ng reaksyunaryong gubyerno na hindi gaanong maaapektuhan ng pandaigdigang krisis ang ekonomya ng Pilipinas, nagsimula nang maramdaman ng mamamayang Pilipino ang hagupit nito at tiyak na titindi pa ang pagsasamantala at pang-aapi sa mamamayan, laluna sa maralitang lunsod at iba pang masang anakpawis.

Kaya napakalawak ng diskontento sa hanay ng mamamayan, laluna ng maralitang lunsod at iba pang masang anakpawis. Hindi nila matiis ang walang patid na paglala ng kanilang kabuhayan dala ng nangangayupapang pagsunod ng rehimeng Macapagal-Arroyo sa neoliberal na mga patakarang dikta ng mga imperyalista. Papatindi ang pagsasamantala sa mga manggagawa at mala-manggagawa sa lunsod at masang magsasaka sa kanayunan, at ang panunupil sa sambayanan.

Kailangang organisadong kumilos ang masang anakpawis ng manggagawa, magsasaka at lahat ng mahihirap at inaaping sektor upang labanan ang lahat ng anyo ng pagsasamantala at pang-aapi ng mga imperyalista at lokal na mga reaksyunaryo. Malaki ang ambag ng maralitang lunsod sa kilusang anakpawis, laluna bilang bahagi ng at suporta sa kilusang manggagawa dahil matatagpuan sa mga maralitang komunidad na nakapaligid o di-kalayuan sa mga pabrika't pagawaan ang malalaki at signipikanteng konsentrasyon ng mga manggagawa.

Naipamalas na rin ninyo sa nakaraang malalaking pagkilos tulad ng kampanya para patalsakin si Estrada noong 2001 ang makabuluhang ambag ng mga maralitang lunsod, sa pamumuno ng KADAMAY, sa mga multisectoral na pagkilos at kampanya. Sa kabilang banda, dapat nating kilalanin na napakaliit pa ng naaabot at napapakilos ng KADAMAY kung ihahambing sa kabuuang bilang ng maralitang lunsod sa Kamaynilaan at iba pang sentrong lunsod.

Hayaan ninyong ulitin ko ang panawagan ng isang dakilang rebolusyonaryong lider: "Mag-organisa, mag-organisa, at mag-organisa!" Nasa organisasyon ang ating lakas! Kapag mayroon tayo nito, magagapi natin ang mga kaaway sa uri at maitatayo ang isang bayan na malaya, maunlad at masagana, may tunay na demokrasya, katarungan at kapayapaan.

Sabik kong hihintayin ang magiging bunga ng inyong paglalagom na katatampukan kapwa ng kongkretong kantitatibo at kalitatibong pagtatasa ng pagkilos (kapapalooban ng mga pag-aaral, pagrekluta at pagpapakilos) sa nakaraang 10 taon at lalo na ng mga aral ng KADAMAY sa pagtataguyod ng mga isyu at aktibidad ng mahihirap kaugnay ng paglaban sa atake ng estado sa paninirahan at kabuhayan ng mamamayan na hindi maihihiwalay sa kabuuang pakikibaka para sa demokratikong interes ng sambayanang Pilipino. Ang paglalagom ang magiging kongkretong batayan ng halalang gaganapin at ng iguguhit na tatlong taong programa.

Muli'y pagbati sa pagdiriwang ninyo ng ika-10 anibersaryo. Hangad ko ang tagumpay ng Ikatlong Pambansang Kongreso ng KADAMAY!

return to top

backwhat's new