BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

MENSAHE NG PAKIKIISA
SA ASAMBLEYA NG PAGTATATAG NG MAKABAYAN

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples' Struggle
Abril 16, 2009

Mga mahal kong kababayan,

Pagkat naging tagapangulo ako ng Preparatory Commission na nagtatag noong 1986 ng Partido ng Bayan, na agad namang sinupil ng mga sukdulang reaksyunaryo, labis kong ikinatutuwa ang matingkad na tagumpay ng mga progresibong grupong party list sa eleksyon noong 2001, 2004 at 2007 at ang kasalukuyang inisyatiba nila na itatag ang Makabayang Koalisyon ng Mamamayan o sa maigsing salita'y Makabayan. Ipinaaabot ko ang pinakamainit na pagbati ng pakikiisa sa kanilang lahat, sa mga pinunong pambansa at rehiyunal, sa mga personahe at daan-daang aktibistang masa mula sa iba't ibang organisasyon ng mamamayan na nakatipon ngayon sa asambleyang ito ng pagtatatag ng Makabayan.

Isa itong makasaysayang okasyon na naghuhudyat, partikular sa larangan ng pakikibakang elektoral, ng mayor na pagsulong ng kilusan ng mamamayan para sa tunay na kasarinlang pambansa, demokrasya, katarungang panlipunan at lahatang panig na pag-unlad. Pinupuri at binabati ko ang Bayan Muna, Anakpawis at Gabriela sa pagsisimula ng pagbubuo ng Makabayan bilang koalisyon ng mga partido para pagkaisahin ang malawak na masa ng mamamayan at pakilusin sila para sa makabuluhang pagbabago ayon sa kanilang pambansa at demokratikong mga karapatan at interes.

Napapanahon ang pagtatatag ng Makabayan. Konsolidasyon ito ng mga tagumpay sa pakikibakang elektoral ng mga progresibong grupong party list at mga kaugnayang organisasyong masa. Maagap na paghahanda ito para sa eleksyon sa 2010. Nilalabanan nito ang mga pakana ng rehimeng US-Arroyo para itulak ang charter change, patagalin ang kapangyarihan ng pangkating Arroyo o dayain ang eleksyon sa 2010 at paburan ang mga pinakasagadsaring reaksyunaryo. Nakakaambag ito sa pagpapalakas ng malawak na hanay ng mga pwersang oposisyon laban sa kinamumuhiang rehimen.

Ang Makabayan ay isang pormidableng kombinasyon ng mga pwersang patriyotiko at makabayan kung ikukompara sa watak-watak na kalagayan ng tradisyunal na mga oposisyong pulitikal. Kahit ngayon mismo, mailalarawan ito bilang pinakamalakas na pwersang oposisyon dahil sa pagiging pinakaprinsipyadong kasangkapan ng mamamayan, pagkakaroon nito ng pinakamakatwirang platapormang patriyotiko at progresibo, pagtitipon dito ng pinakamatapat at pinakaaktibong mga boluntir sa paglilingkod sa sambayanan at pagtatamasa nito ng pinakamalakas at pinakamaaasahang baseng masa sa pambansang saklaw.

Nasa ubod ng Makabayan ang mga progresibong grupong party list at kanilang mga lider at kasapi na nakapagpatunay na ng integridad at kahusayan nila sa paglilingkod sa sambayanan. Ibang-iba sila sa mga pulitikong tradisyunal. Subok na subok sila sa paglaban sa mga tukso ng pagkapapet at korupsyon. Naranasan na nilang sumailalim sa pinakabuktot na mga porma ng paninira at paniniil. Napangibabawan nila ang mga ito at naging higit pa silang determinado na ipaglaban ang mga pambansa at demokratikong karapatan at interes ng mamamayan.

Sa patnubay ng Deklarasyon ng Pagkakaisa at Mga Alituntunin ng Organisasyon tiyak na higit pang lalakas ang Makabayan. Tumutugon ang inyong mga prinsipyo at pangkalahatang programa sa kahingian ng mamamayan para sa pulitika ng pagbabagong pundamental at mga repormang malaman, para sa mahusay na pamamahala, para sa pag-aahon sa mahihirap, para sa ekonomikong pag-unlad na maka-Pilipino, para sa panganglaga sa kapaligiran, para sa pagtataguyod sa pambansang soberanya at pagpapatibay ng nagsasariling patakarang panlabas, para sa pagtatanggol ng mga demokratikong karapatan ng mamamayan, para sa pagsusulong ng kulturang Pilipino at para sa pagtamo ng katarungan at kapayapaan. Makatarungan at kaakit-akit ang inyong adhikain.

Sa harap ng kabulukan at lumalalang krisis ng naghaharing sistemang lokal at ng kapitalistang sistema ng daigdig, napakahalaga at kagyat na kailangan ang tema ng inyong asambleya ng pagtatatag: "Pilipino para sa pagbabago! Pagbabago para sa Pilipino!" Itong hudyat na panawagan ninyo ay ipinapaliwanag ng inyong panukalang plataporma para sa eleksyong 2010. Naninindigan kayo para sa pulitika ng pagbabago at reporma laban sa pulitika ng status quo at reaksyon. Taglay ninyo hindi lamang ang mga prinsipyo na gagabay sa inyo sa matagalan kundi maging ang kongkretong mga plano na magsisilbi sa kagyat na mga pangangailangan at kahingian ng mamamayan, lalo na sa panahong ito na dinaranas nila ang sukdulang pang-aapi at pagsasamantala.

Ang pasimuno ng US na patakarang "neoliberal globalization" at "global war of terror" ay nagbunsod ng walang kaparis na krisis sa ekonomya at pulitika sa saklaw ng daigdig mula noong matapos ang Ikalawang Digmaan sa Daigdig. Kasuklam-suklam ang rehimeng Arroyo sa pangangayupapa nito sa ganitong mga patakaran at sa pagpapalala sa kabulukan ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal. Kinakaharap natin ngayon ang isang krisis na sosyo-ekonomiko at pulitikal na sa laki'y walang katulad mula noong Ikalawang Digmaan sa Daigdig.

Sinasalanta ng sosyo-ekonomikong krisis ang buhay ng malawak na masa ng mamamayan dahil sa mabilis na pagdami ng walang trabaho, paglubog ng mga antas ng kita, paglipad ng presyo ng mga batayang kalakal at serbisyo at iba pang dimabatang kondisyon. Kinatatangian ang krisis sa pulitika ng walang patumanggang pag-atake ng naghaharing pangkatin sa mga karibal nito sa loob ng sistema at sa malawak na masa ng sambayanan. Dinaranas ng mamamayan ang papatinding pagsasamantala at pang-aapi. Itinutulak nito ang mamamayan sa paglaban at sa paghahangad na baguhin hindi lamang ang kasalukuyang rehimen kundi ang buong naghaharing sistema.

Sa tingin ko, hindi posible na makagawa ng pundamental na pagbabago sa naghaharing sistema sa pamamagitan ng pana-panahong eleksyon sa ilalim ng mga regulasyong takda ng mga uring mapagsamantala at mga ahente nila sa pulitika. May iba't ibang porma ng pakikibakang masa para sa rebolusyonaryong pagbabago na kayang ipatupad ng mamamayan. Pero mahalaga at kailangan ang pormang elektoral ng pakikibakang masa kapag nagiging posible ang partisipasyon ng mga pwersang patriyotiko at progresibo at naisusulong nila ang mga batayang reporma na tumutugon sa kagyat na mga pangangailangan at kahingian ng mamamayan.

Ang elektoral na porma ng pakikibaka ay maaaring maging mayor na bahagi ng kilusan sa pagpukaw, pag-organisa at pagmobilisa ng mamamayan sa pagtamo ng kagyat na mga batayang reporma o ng ultimong layunin ng rebolusyong panlipunan. Walang kamaliang elektoralismo o parlamentarismo kapag walang pagsasara sa ibang mga porma ng pakikibaka na tanging mamamayan ang may soberanong karapatang magpasya at maglunsad. Wala ring kamaliang repormismo kapag walang pontipikasyon na tanging pakikibaka para sa reporma lamang ang mapipili ng sambayanan.

Inspirado ng matatayog na prinsipyo ang Makabayan at kailangan nito ang matatag na pagtalima sa mga ito. Pero kailangang maging pleksible ito kaugnay ng patakaran para epektibong makapagsagawa ng pakikibakang elektoral. Sapat ang lapad nito sa pagkakaroon ng baseng masang anakpawis na mga manggagawa at magsasaka, gitnang saray ng lipunan at mga mayor na sektor gaya ng kababaihan, kabataan, iba't ibang tipo ng propesyunal at mga aktibistang panlipunan sa iba't ibang usapin tulad ng karapatang tao, kaunlaran, kapayapaan, kapaligiran at iba pa. Pero kailangang handa kayo na higit na mapalapad ang nagkakaisang hanay, pormal man o hindi, sa pagkuha ng kooperasyon ng tukoy na mga seksyon ng naghaharing uri para ihiwalay at talunin ang mga pinakapusakal na reaksyunaryo sa bawat panahon.

Gaya ng nauna ko nang tinukoy, malakas na koalisyon ang Makabayan sa sarili nito batay sa ilang dahilan. Pero may mga limitasyon din ito. Maaaring malakas sa bilang at kakayahan ang mga aktibista na mataas ang motibasyon at ang baseng masa ng Makabayan sa ilang lugar pero maaaring hindi sila ganoong kalakas sa ibang lugar. Depinidong wala pang mga rekursong pinansyal at materyal ang Makabayan para magpatakbo ng kompletong bilang ng sariling mga kandidatong pambansa at lokal. May pangangailangan kung gayon na pumasok kayo sa dagdag na mga alyansang bilateral at multilateral sa ibang mga entidad gaya ng mga koalisyon, partido, grupo, personahe at kandidato.

Sa sarili nito, kahit hindi pumasok sa anumang mas malapad na koalisyo'y makakapagpatakbo ang Makabayan ng ilang kandidato para sa Senado at maraming kandidato para sa Kamara de Representate at sa mga lokal na opisinang ehekutibo. Pero tiyak na kailangan ang pagpapalapad ng koalisyon o alyansa sa antas pambansa para may kasama sa pagtatakda ng posibleng pinakamahusay na mga kandidatong presidente at bise presidente at makatiyak na manalo ang mga kandidatong pinili ng Makabayan para sa Senado. Kailangan din ang mas malapad na mga alyansa sa mga rehiyon, probinsya, distrito at munisipyo sa pagpili ng posibleng pinakamahusay na mga kandidato para sa Kamara de Representante at mga opisinang ehekutibo mula sa antas ng gobernador pababa.

Para maging tunay na pwersang pulitikal na nagsusulong ng pulitika ng pagbabago at reporma, nararapat na laging malapit ang Makabayan sa mamamayan, lalo na sa anakpawis na mga manggagawa at magsasaka, nang natututo sa kanila, nagtitiwala sa kanila at sumasalig sa kanila. Sa pagsunod sa ganitong linyang masa, matututunan ninyo kung paano pinakamahusay na maisasagawa ang edukasyon sa pulitika, mapalalaki ang inyong organisadong lakas at mapapakilos ang masa para kondenahin ang mapang-api at mapagsamantalang katangian at patakaran ng gobyernong reaksyunaryo at sikaping kamtin ang mga kagyat na batayang reporma sa lipunan, ekonomya, pulitika at kultura tungo sa pundamental na transpormasyon ng lipunan.

Dapat laging sikapin ng Makabayan na makapagkamit ng kapangyarihan ang mamamayan at gawin ninyo ang pinakamahusay na makakaya para katawanin at paglingkuran sila sa gobyernong nanatili pang reaksyunaryo sa ilalim ng kontrol ng mga ahente sa pulitika ng mga uring nagsasamantala. Posible lamang ang repormang malaman kapag ang mga elementong patriyotiko at progresibo ng Makabayan at ng ibang naliliwanagang mga grupo ay humahango ng lakas at suporta mula sa mga protesta at kahingian ng kilusang masa at kapag lalong nailalantad at naihihiwalay ang mga pulitiko ng status quo at reaksyon.

Hangad ko para sa inyong asambleya ng pagtatatag ang lubos na tagumpay sa pagtatalakay at pagtitibay ng mga batayang dokumento, sa pagtatasa ng kasalukuyan at potensyal na lakas ng koalisyon at mga sangkap nito, sa pagsusuri sa larangan ng pakikibakang elektoral, sa panimulang pagpuno sa istruktura ng inyong organisasyon at sa pagbibigay ng inspirasyon sa mabilis na paglago ninyo at karagdagang pakikipagalyansa sa ibang mga pwersang pulitikal. May tiwala ako na isusulong ng Makabayan ang pulitika ng pagbabago sa linyang patriyotiko at progresibo at madadala nito sa bago at mas mataas na antas ang pagkakaisa at kakayahang lumaban ng mamamayan para sa pagpapalaya ng bansa at ng lipunan.

Mabuhay ang Makabayan!
Isulong ang pulitika ng pagbabago!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!


return to top

backwhat's new