BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

MENSAHE NG PAKIKIPAGKAISA
SA IKA-12 KONGRESO NG ALLIANCE OF CONCERNED TEACHERS


Jose Ma. Sison
Tagapangulo
International League of Peoples’ Struggle
Disyembre 5, 2008

Nais kong ipaabot ang pinakamainit na pagbati at marubdob na pakikipagkaisa sa pamunuan at kasapian ng Alliance of Concerned Teachers (ACT), laluna sa lahat ng delegado sa ika-12 na Kongreso ng ACT.

Binabati ko kayo sa maniningning na tagumpay na natamo ng ACT sa mga pakikibaka para isulong ang mga karapatang pampulitika at pang-ekonomiya at pangkalahatang kagalingan o interes ng kaguruan, at sa pagkawing ninyo nito sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino para sa tunay na kalayaan, demokrasya at katarungang panlipunan.

Lubos akong nakikiisa sa tema ng inyong Kongreso: "Mga Guro ng Bayan, Magkaisa at Makibaka para sa Kabuhayan, Karapatan, at Kalayaan!".

Tunay na kinakailangan ang ibayong pagkakaisa at pakikibaka para sa kabuhayan, karapatan at kalayaan. Bunga ng patuloy na paglalim at paglubha ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya at pulitika, tiyak na titindi at lalawak pa ang mga atake sa karapatan at kagalingan ng malawak na sambayanang Pilipino, kabilang ang kaguruan. Sa kabilang banda, nagdudulot din ito ng mainam na pagkakataon para mas mabisa at mas mabilis na pukawin, organisahin at pakilusin hindi lamang ang kaguruan kundi ang malawak na inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan sa pakikibaka para sa kabuhayan, karapatan at kalayaan..

Isang malaking hamon at mahigpit na tungkulin para sa ating lahat ang pagsagpang sa pagkakataong ito. Higit pa, may magagampanan kayong natatangi at mahalagang papel sa pagharap ng buong kilusang mapagpalaya sa hamong ito.

Bilang mga guro, tinitingala kayo at pinakikinggan ng malaking bahagi ng sambayanan, laluna ng kabataan. Naaabot ninyo at nasa pusisyong maimpluwensiyahan, mapukaw at mapakilos ang malawak na hanay ng mamamayang kapwa pinagsasamantalahan at inaapi sa ilalim ng kasalukuyang sistema. Kung gayon malaki ang maiaambag ninyo sa pagtitipon ng higit pang lakas para sa pakikibaka para sa tunay na pagbabago.

Batid ninyo na hindi maihihiwalay ang pakikibaka para sa kabuhayan, karapatan at kalayaan ng kaguruan sa pakikibaka para sa kabuhayan, karapatan at kalayaan ng buong sambayanan. Kung gayon, mahalaga ang papel na ginagampanan ninyo sa pagbugkos ng pagkakaisa ng buong sambayanan para sa tunay na kalayaan, demokrasya at katarungang panlipunan.

Hindi lamang sa pagbibigay ng edukasyon at pagsisiwalat ng tamang impormasyon ang magagampanan ninyong papel. May natatanging kakayahan din kayo para tumulong sa pagsasanay ng ilandaang libo pang mga propagandista at edukador sa hanay ng kilusan para sa tunay na pagbabago.

Isa pang mahalagang pagkakataon na maaari ninyong sagpangin ang darating na pambansang eleksyon. Bagamat reaksyunaryo sa esensya ang katangian nito at hindi kailanman magiging daan sa tunay na pagbabago sa ilalim ng kasalukuyang sistema, nagbubukas ito ng mainam na pagkakataon para maabot ang malawak na hanay ng mamamayang lumalahok pa rin sa reaksyunaryong eleksyon.

Kailangan nating masagpang ang lahat na pagkakataon para maihapag at matalakay sa mamamayan ang mga isyu ng “kabuhayan, karapatan at kalayaan” sa panahon ng eleksyon, maisulong ang mga pakikibaka para sa mga ito, at gawing daan ang eleksyon para sa mas masikhay at mas mabisang pag-oorganisa at pagpapakilos sa mamamayan. Sa ganitong pananaw, hinihikayat ko kayong ipagpatuloy ang seryosong pag-aaral sa posibilidad na magbuo ng partido ng mga guro para sa Party List.

Sadyang pinaiiral ng mga naghaharing uri ang kamangmangan, misedukasyon, bulok at atrasadong kultura, panlilinlinlang at mga kasinungalingan para mapanatili ang mapang-api at mapagsamantalang sistema, at ang tiwali nilang paghahari. Pinipigilan at pinagbabawalan nila ang kaguruan na magpalaganap ng makabayang edukasyon at siyentipiko at pangmasang kultura.

Maluwag at mainit na tatanggapin ng kaguruan at ng mamamayan ang isang partido ng mga guro na nagtataguyod ng siyentipiko at pangmasang kultura at makabayang edukasyon para sa lahat, laluna kung malinaw nating maipapakita kung paanong makakapagsulong ito sa interes ng mamamayan sa kagyat at laluna sa hinaharap. Kilala na ng malawak na sambayanan ang ACT bilang militante, matatag at mabisang tagapagtaguyod ng ganitong edukasyon at kultura.

Pag-aralan ninyong mabuti mula sa inyong nakaraang praktika at sa masusing pagsusuri sa kasalukuyang kalagayan at kakayahan kung paano ninyo maisusulong ang mga pakikibaka ng kaguruan, paano ito mas mahigpit na maikakawing sa mga pakikibaka ng mamamayan, paano makakamit ang mga kagyat na tagumpay samantalang mulat na tinitipon ang lakas para sa mas malalaki at sustenidong mga pakikibaka sa hinaharap.

Buo ang tiwala ko na makakahalaw kayo ng mahahalagang aral sa nakaraang praktika at makapagbabalangkas ng malinaw at mabisang pangkalahatang programa para sa pagsulong sa darating na mga taon. Tiyak na sa patuloy na mahigpit na pagkawing ng inyong mga pakikibaka sa pakikibaka ng buong pambansa demokratikong kilusan, ibayong tatag, lakas at tagumpay ang kakamtin ninyo.

Bilang pagtatapos, nananawagan ako sa inyong ipagpatuloy at pag-ibayuhin pa ang militante, matatag at mabisang pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos sa kaguruan at sa mahigpit na pagkawing ng mga pakikibaka ng kaguruan sa pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Walang kasing-inam ang pagkakataong dulot ng pagtindi ng pandaigdigang krisis at gayundin ang krisis sa lipunang Pilipino. Wala ring kasinglaki ang tungkulin at pananagutan nating mabisang sagpangin ang pagkakataong ito.

Mabuhay ang ACT!
Isulong ang pakikibaka para sa kabuhayan, karapatan at kalayaan!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!


return to top

backwhat's new