BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

MAPULANG SALUDO KAY KA DAN VIZMANOS

Ni Prop. Jose Maria Sison
Tagapangulo, International Coordinating Committee
International League of Peoples' Struggle
May 5, 2008

Malugod kong pinapaabot ang maalab na rebolusyonaryong pagbati kay Ka Dan Vizmanos! Isang karangalan at kasiyahan na ako ay kalahok sa pagpupugay at pagpapasalamat sa kanya sa kanyang maraming mahahalagang ambag sa kilusan ng pambansang pagpapalaya at demokrasya laban sa mga imperyalista at mga lokal na reaksyonaryo. Mapulang saludo sa iyo, Ka Dan!

Sa kabila ng persepsyon na wala akong inintindi kundi paano labanan at lipulin ang mga opisyal ng reaksyonaryong estado, laluna ang mga nasa aparato ng panunupil, lagi akong nagmamasid kung sinu-sino ang mga makabayan at progresibong elemento sa loob ng kaaway na estado. May paniwala akong matatag na mapapadali ang pagsulong ng demokratikong rebolusyon ng bayan kung maaakit ang mga opisyal ng reaksyonaryong gobyerno sa panig ng taumbayan at rebolusyon.

SA GANITONG DIWA, NAPANSIN KO AGAD ANG KONTROBERSYA NOONG DEKADA NG 1960 TUNGKOL SA DISERTASYON NI KA DAN NA MAY PROGRESIBONG KONGKLUSYON NA DAPAT MAGKAROON NG DIPLOMATIKO AT KALAKALAN SA PAGITAN NG SOSYALISTANG TSINA AT PILIPINAS ALANG-ALANG SA SOBERANIYA NG BAWAT ISA AT PARA SA MUTWAL NA PAKINABANG. PINAGKAGULUHAN ITO SA LOOB NG PAPET NA ESTADO AT SA HANAY NG MGA OPISYAL NG REAKSYONARYONG HUKBO. MAGMULA NOON IPINAGKAIT NA KAY KA DAN ANG RANGGONG BITUIN.

Lalong naging hayag at matatag ang pagtahak at pagkilos niya sa linya ng pambansang kasarinlan at demokrasya. Naging malapit siya sa mga kasamang katulad nina Ka Tony Zumel at Ka Satur Ocampo. Laging minamahalaga ng kilusan ang kanyang mga opinyon at payo. Ibayong paghanga ang kanyang nakamit mula sa kilusan habang ibayong linalabanan niya ang panunupil ng rehimeng Marcos sa mamamayan at sa kanya mismo hanggang siya ay ikinulong sa ilalim ng pasistang diktadura.

PARANG MATAGAL NA KAMING MAGKAKILALA AT MAGKALAPIT NG LOOB NOONG UNA KAMING MAGKITA NI KA DAN KAUGNAY NG PAGTATATAG NG PARTIDO NG BAYAN NOONG 1986. PUMAYAG PA SIYANG MAGBUO NG GRUPO NG MGA OPISYAL NG REAKSYONARYONG HUKBO PARA HIMUKIN ANG MAS MARAMI PA SA PANIG NG INAAPI AT PINAGSASAMANTALAHAN AT SA MAKABAYAN AT PROGRESIBONG LANDAS. NAGING TAMPOK ANG KANYANG MGA SULATING SUMASALUNGAT SA REAKSYONARYONG SISTEMA AT ANG KANYANG PAGKILOS BILANG OPISYAL NG BAYAN, SELDA, PARTIDO NG BAYAN AT IBA PANG PORMASYON.

Maalam at magiting si Ka Dan sa pagtatuguyod sa mga karapatan at interes ng sambayanang Pilipino laban sa mga imperyalista at lokal na reaksyonaryo. Subalit sa kanyang diwa at estilo ng pagkilos lagi siyang mapagpakumbaba sa paglilingkod sa masa at sa pakikipagtulungan sa mga kasama, kahit na napakataas ng mga posisyong kanyang inabot sa mga organisasyong kanyang kinilusan.

ILANG ULIT NA NAKAPUNTA SI KA DAN SA OLANDA. TUWI NAMING SIYANG MAKASAMA SA MGA PORMAL AT IMPORMAL NA PAGTITIPON, LAGING NAKALULUGOD AT MABUNGA ANG AMING MGA TALAKAYAN TUNGKOL SA KALAGAYAN NG INANGBAYAN AT MGA TUNGKULIN PARA ISULONG ANG KILUSAN NG SAMBAYANANG PILIPINO PARA SA PAMBANSANG PAGPAPALAYA AT DEMOKRASYA.

Maipagmamalaki namin at ng lahat ng kababayan na si Ka Dan Vizmanos ay isang dakilang bayani at tunay na kawal ng bayan. Wagas ang kanyang hangaring makamit ng sambayanang Pilipino ang pambansang kasarinlan, demokrasya, hustisya sosyal, lahatang panig na pag-unlad at matibay dahil makatarungang kapayapaan. ###

return to top

backwhat's new