BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 


 

Kalatas ng Pakikiisa sa mga Propagandista't Manunulat ng Bayan

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulo, International Network for Philippine Studies
6 Hulyo 2002

Buong kagalakang ipinaabot ko ang pakikiisa sa mga manunulat na kalahok sa masinsinang kurso sa gawaing propaganda.

May tiwala akong mapatataas ang antas ng kahusayan ninyo sa gawaing propaganda, pakikitungo sa midya at pagpapalaganap ng pambansa-demokratikong paninindigan hinggil sa mga mahalagang isyu ng ating bayan.

Kanaisnais at tumpak na ipagpatuloy ninyo ang Ikalawang Kilusang Propaganda, alamin ang kalagayan ng midya sa Pilipinas at itakda ang mga tungkulin at mga paraan sa propaganda at pakikibakang masa.

Natitiyak kong marami ang matutuhan ng mga propagandista sa kurso hinggil sa paggawa ng mga press release, pag-oorganisa ng mga press conference, paglalatag ng malawak na lambat ng ugnay sa midya at pagsusulat ng polyeto at iba pang propagandang pangmasa.

Tulad ng mga organisador ng kurso, umaasa ako na lalaki ang agos ng propagandang pambansang-demokratiko na mataas ang kalidad bunga ng inyong kurso. Kinakailangan ang pagpapaigting ng propaganda para mahimok, maorganisa at mapakilos ang malawak na masa sa harap ng umiigting na pagsasamantala at pang-aapi, laluna sa ganitong kalagayan ng lumulubhang krisis ng naghaharing sistema at pandaigdigang sistemang kapitalista. #
return to top

backwhat's new