LETTERS TO JOSE MARIA SISON

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 


 

Bagong Alyansang Makabayan Gitnang Luson
Ika-15 ng Disyembre, 2003
Prof. Jose Ma. Sison
NDF Consultant
Utrecht, The Netherlands
Kasama,
Pagbati ng pakikiisa!
Sa ngalan ng BAYAN-Gitnang Luson, sampu ng mga kaalyadong organisasyon nito, kami ay labis na nagpapasalamat sa inyong pinaabot na liham ng pakikiisa sa aming ika-limang Kongreso nitong ika-4-5 ng Disyembre. Nagsilbing inspirasyon ito sa amin at nakatulong na magbigay sa amin ng malalim na pagtanaw sa pakikibakang masa sa rehiyon at ang mahalagang papel at ambag nito sa kilusan sa buong balangkas ng pagpapalaya sa mamamayan. more...

 
return to topwhat's new