BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

 

Mensahe ng Pakikiisa sa Ika-25 Anibersaryo
at Ika-3 Kongreso ng Piston


Jose Maria Sison
Tagapangulo
International League of Peoples' Struggle
Abril 16-17 2007

Malugod kong binabati ang pamunuan at kasapian ng PISTON sa buong bansa sa makasaysayang okasyon ng pagdiriwang ninyo ng ika-25 anibersaryo at lahat ng delegado sa pagganap ninyo ng ika-3 Kongreso.

Karapat-dapat na ipagbunyi ang mga tagumpay ng PISTON sa pakikibaka ng ng mga tsuper at maliliit na opereytor para sa kanilang mga karapatan at kagalingan. Dapat kilalanin din ang mahalagang papel na ginampanan ng PISTON sa kilusang manggagawa gayundin sa pakikibaka ng mamamayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya sa nakaraang 25 taon..

Ating pinaparangalan ang mga lider ng PISTON na nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa bayan tulad nina Ka Pedi de Leon at Ka Santy Teodoro at ang lahat ng mga maslider at aktibista na kabilang sa mga ligal na pambansa demokratikong organisasyon na pinaslang ng mga utusang-aso ng gubyernong US-Arroyo. Sila ay nagsisilbing inspirasyon sa mamamayan at nagpapatibay sa kanilang determinasyong lumaban.

Ang PISTON ay itinatag sa panahon ng kaigtingan ng pakikibaka laban sa diktadurang US-Marcos. Ito ay bunga ng pakikibaka ng mga tsuper at maliliit na opereytor laban sa mapaniil na mga patakaran ng reaksyunaryong gubyerno. Mula nang ito'y itatag, nanguna ang PISTON sa mga pakikibaka ng hanay sa pampublikong transportasyon laban sa pagtataas ng presyo ng langis at laban sa mga masasamang patakaran ng gubyerno na nagpapahirap sa mga tsuper, maliliit na opereytor at sa mamamayan.

Ang pakikibaka laban sa pagtataas ng presyo ng langis ay may natatanging kabuluhan. Inilalantad nito ang imperyalistang dominasyon sa bansa at pagkapapet ng lokal na reaksyunaryong gubyerno. Ang mga welgang bayan na inilunsad laban sa di makatwirang pagtataas ng presyo ng langis para pagbigyan ang kasakiman ng mga higanteng dayuhang kumpanya ng langis ay naging paaralan sa pampulitikang pagmumulat hindi lamang para sa mga tsuper at maliliit na opereytor kundi maging sa buong sambayanan.

Sa pakikibaka laban sa pasistang diktadurang US-Marcos, ang mga welgang bayan na naganap noong mga taong 80 ay nagsilbing ensayo at naglatag ng daan para sa pag-aalsa ng mamamayan na nagbagsak sa diktadurang US-Marcos noong Pebrero 1986. Sa mga welgang bayan na ito gumanap ng mahalagang papel ang mga tsuper sa pamumuno ng PISTON. Ang kanilang transport strike ay nagkumbina sa coordinated strikes ng mga manggagawa sa mga pabrika. Ito ang nagsilbing gulugod ng mga welgang bayan na nilahukan ng mga kabataan, kababaihan, empleyado ng gubyerno, maralitang tagalunsod, taong simbahan at iba pa. Maaring gumanap muli ng kahalintulad na papel ang mga manggagawa at malamanggagawa sa transport sa pakikibaka laban sa papet na rehimeng US-Arroyo.

Hinahangaan ko ang PISTON sa malalaking pagsulong nito sa pulitika at organisasyon. May tsapter ito sa ibat ibang panig ng kapuluan. Ito ay may sapat na latag at pambansang istruktura kung kayat may kakayahan itong maglunsad ng mga pambansang pagkilos sa sariling mga isyu o kaugnay ng mga pakikibakang kalahok ang ibang sektor ng mamamayan. Ang mga tsapter nito ay may mahabang karanasan sa pakikibaka. May mga lider itong kinikilala ng masa at panday sa paglaban. Ang mga tagumpay na ito ay mahusay na batayan para sa higit pang pagsulong.

Kapuri-puri ang inyong determinasyon na higit pang palawakin at ikonsolida ang PISTON bilang tunay, militante't makabayan pederasyon ng mga tsuper at maliliit na opereytor ng dyip at iba pang sasakyang pampasada o pampubliko. Sa gayon, mapapalalakas ang pamumuno ng PISTON sa sektor at maitataas ang kakayahang umambag sa mga pampulitikang pakikibaka ng mamamayan.

Ipinapakita ng inyong tatlong taong programa ang mulat na pagsisikap na kumprehensibong isulong ang gawain sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa masa ng sektor sa transport. Wasto ninyong inilulugar ang mga pakikibakang masa para sa mga karapatan at kagalingan ng sariling sektor at paglahok sa pakikibaka ng ibang sektor ng mamamayan at sa mga pampulitikang pagkilos tulad ng paglaban sa CHACHA, sa pasistang panunupil ng rehimeng US-Arroyo at sa malawak na kilusan upang patalsikin si Arroyo.

Mataas ang aking kumpyansa na dahil sa inyong mayamang karanasan at matatag na determinasyon ay makakamit ninyo ang mga itinakdang layunin at target sa ekspansyon at konsolidasyon ng PISTON sa susunod na mga taon. Mas malalaki pang tagumpay ang inyong aanihin sa hinaharap.

Mabuhay ang PISTON!
Ipaglaban ang mga karapatan at kagalingan ng mga tsuper at maliliit na opereytor!
Patalsikin ang bulok, pasista at papet na rehimeng US-Arroyo!
Isulong ang pambansa demokratikong pakikibaka!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

return to top

backwhat's new