BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

PARANGAL KAY ATTY. ROMEO T. CAPULONG,
DAKILANG TAGAPAGTANGGOL NG BAYAN
Sa selebrasyon ng kanyang ika-73 kaarawan


Ni Prop. Jose Maria Sison
Chairperson, International League of Peoples' Struggle
Chief Political Consultant,
National Democratic Front of the Philippines
29 Pebrero 2008

Nagagalak akong lumahok sa selebrasyon ng ika-73 kaarawan ni Atty. Romeo T. Capulong. Pagkakataon ito upang muli nating ipagbunyi ang kanyang maningning narekord bilang tagapagtanggol ng bayan at upang parangalan at pasalamatan siya sa kanyang pantas, masugid at matagumpay na pagtatanggol ng mga karaparatang tao, laluna ng mga pambansa at demokratikong karapatan ng sambayanang Pilipino.

Ilang dekada na ang pagsasamahan namin ni Ka Romy sa pakikibaka. Sa kanyang ika-70 kaarawan, sinikap kong gumawa ng kumpre-hensibong parangal sa kanya mula sa aking punto de bista at tuwirang pagkakilala sa kanyang kaisipan at gawa. Sa pagtatanggol niya sa akin sa maraming kaso, matalas at masigasig niyang pinanghawakan ang makabayan at demokratikong diwa at linya.

Matagumpay ang pagtatanggol niya sa akin at sa halos 10,000 kliyente sa kaso laban kay Marcos sa US tungkol sa paglabag ng karapatang tao sa ilalim ng pasistang diktadura. Matagumpay din niya akong ipinagtanggol sa paratang na subersyon magmula 1988 hanggang 1992 sa husgado ng Pasig at sa paratang na multiple murder sa harap ng Senado at prosecution office ng Manila sa panahon ng 1989 hang-gang 1994 kaugnay ng pagbomba sa Plaza Miranda noong 1971.

Batay sa mga paratang na binanggit ko at maraming iba pang paratang na gawa-gawa ng mga propagandista ng militar at hang-gang peryodiko lamang, tinangkang biguin nang ganap ng tatlong gubyerno--US, Olanda at Pilipinas--ang aking aplikasyon para sa political asylum mula 1988. Subalit kumilos si Ka Romy at ang PILC para pabulaanan ang mga palsong paratang at tulungan ang aking mga abogadong Olandes. Kinilala ako ng mga husgado ng Olanda bilang political refugee sa ilalim ng Refugee Convention at idineklara rin nila na ako ay nasa proteksyon ng Article 3 ng European Convention on Human Rights.

Matagal kaming nagkasama ni Ka Romy sa trabaho kaugnay ng eksplorasyon at pagsasagawa ng peace negotiations sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng Government of the Republic of the Philippines (GRP). Siya ang General Counsel ng NDFP at ako naman ang Chief Political Consultant. Susi at mapagpasya ang kanyang papel sa larangang ito. Isang anyo ng ligal na pakikibaka ang peace negotiations. Dahil sa kanyang mga payo, mabisang nakikipagnegosasyon ang NDFP sa GRP.

Napagkakasundo namin ni Ka Romy ang aspetong ligal at pampulitika sa pagta-taguyod ng NDFP Negotiating Panel sa rebolusyonaryong integridad at mga prinsipyo ng NDFP, at pleksibleng pagda-dala ng patakaran sa larangan ng peace negotiations. Labindalawang mahahalagang kasunduan ang iniluwal ng negosasyon. Laging pursigido ang NDFP sa paglalahad ng mga saligang problema ng bayan at sa paghahanap ng mga solusyon sa anyo ng reporma. Subalit laging nagtatayo ng mga balakid ang GRP sa pagpapatuloy ng negosasyon.

Magmula 1999 hanggang 2002 ay sa pama-maraang propaganda lamang ang mga paratang ng mga militar at pulis laban sa akin. Wala silang pormal na reklamong isinampa sa antas ng prosecution o husgado. Gayunman, dahil sa paghiling ng rehimeng Arroyo, inilista ako ng US bilang "terorista" noong Agosto 2002. Sumunod ang gubyerno ng Olanda, Council of the European Union at iba pa sa paglista sa akin bilang "terorista". Pinatawan ng freeze order ang kakarampot na pera sa aking bank account , pinagbawalan akong magtrabaho, tinanggalan ako ng mga social benefits at pinatawan ng hold order sa paglabas ng Olanda.

Muling tumulong sa akin si Ka Romy at ang PILC sa pagtatanggol laban sa paratang na terorismo. Sa pagtitipon ng mga katibayan at paghubog ng mga argumento, malaki ang naitulong ni Ka Romy sa mga abogado kong Olandes sa mga kaso ko sa loob ng Olanda gayundin sa iba pang abogado kong Europeo sa aking paglaban sa terrorist blacklisting ng Council of European Union sa harap ng European Court of Justice. Naipanalo namin ang kasong Europeo noong Hulyo 2007. Subalit gumawa muli ng desisyon ang naturang Council para ilagay ako sa terrorist blacklist bago lumabas ang naturang desisyon ng husgado. Nasa official panel of lawyers ko na si Ka Romy mula nang matapos ang kanyang term bilang ad litem judge ng United Nations.

Magmula 2002 ay madalas nang mag-imbento ang militar ng mga paratang laban sa akin. Si Ka Romy at PILC ang kumilos para pabulaanan ang mga paratang at ipabatid sa department of justice na wala ako sa jurisdiction ng reaksyunaryong gubyerno . Wala ring extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Olanda. Gayunman, gumawa ng dalawang kabalbalan ang rehimeng Arroyo noong 2006. Isa, hiniling nito sa gubyerno ng Olanda na ako ay imbestigahan at ikulong tungkol sa pagpatay sa dalawang ahenteng militar na sina Kintanar at Tabara. Ikalawa, nag-imbento ang rehimeng Arroyo ng paratang na rebelyon laban sa akin at 50 iba pa, kasama ang Batasan 6 at mga anti-Arroyo na opisyal-militar.

Ipinanalo nina Ka Romy at PILC sa Korte Suprema ang kaso laban sa paratang na rebelyon noong Hunyo 2, 2007. Naging pinal ito noong Hulyo 2, 2007. Sa desisyong ito, ibinasura ng Korte Suprema ang paratang na rebelyon at mga umano'y ebidensyang pinagtagpi-tagpi, kasama na rito ang mga huwad na ebidensya laban sa akin kaugnay ng pagpatay sa naturang dalawang ahente ng militar. Hindi ipinaalam ng rehimeng Arroyo sa gubyernong Olandes na pinawalang saysay na ang paratang sa akin tungkol sa mga insidenteng Kintanar at Tabara.

Kailangan ko pa ring ilahad ang sabwatan ng mga gubyerno ng US, Olanda at Pilipinas sa tangkang ipitin ako sa paratang na pag-utos o pag-udyok sa pagpatay sa dalawang ahente ng militar. Mga reaksyunaryong militar sa Pilipinas ang nagbigay ng mga huwad na saksi laban sa akin sa mga Olandes na police investigator. Kinunan ng testimonya ang mga palsong saksi sa embahada ng US, sa embahada ng Olanda at sa Clark Air Base. Batay sa mga pekeng testimonyang ito ako ay inaresto at binartolina noong 28 Agosto 2007. At nang ako ay arestuhin at ilagay sa bartolina, inilabas sa mass media ang sabay na labis na pagkakatuwa nina Arroyo at mga embahador ng US at Olanda sa Pilipinas.

Nang ako ay unang iharap sa examining judge inihapag agad namin ng abogado kong Olandes ang desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas na ipinanalo nina Ka Romy at PILC laban sa paratang na rebelyon. Sa sumunod na desisyon ng District Court ng The Hague, sinabi ng husgado na walang sapat na ebidensya laban sa akin. At nang umapela ang prosecution, nagpasya ang Court of Appeal na walang prima facie evidence laban sa akin, at sinabing may political context sa Pilipinas kung saan hindi ko ganap na magagamit ang karapatang mag-cross examine at di mapagkakatiwalaan ang testimonya ng mga saksi laban sa akin.

Magmula pa Setyembre 13, 2007 ay nakalabas na ako sa piitan at parang malayang-malaya na ako. Pero patuloy akong inuusig ng tatlong gobyerno. Paksa ito ng librong nais naming ilabas nina Ka Romy at PILC. Nakaharap pa ako sa mga panganib na ligal, pampulitika at iba pa. Kailangang-kailangan ko pa ang matalino at magiting na pagta-tanggol nina Ka Romy at mga kasama nyang abogado sa PILC. Walang tigil ang aking pagkakautang na loob at pagpapa-salamat sa kanila.

Patuloy na nasa pangunahing hanay ng pakikibaka si Ka Romy. Tampok siyang tagapagtanggol ng sambayanan, laluna ng masang inaapi at pinagsasamantalahan. Marami pa siyang susuungang labanan hindi lamang para sa aking mga karapatan at para sa kanyang maraming ibang kliyente kundi para sa sambayanang Pilipino na ngayo'y hinahagupit ng sukdulang pagsasamantala at pang-aapi at nangangailangan ng lahat ng pamamaraan para mapalaya ang sarili at makaahon sa kahirapan. ###

return to top

backwhat's new