BRIEF MESSAGES & LETTERS, 2001 - Present

 
 

Home

About the INPS

Focus on JMS

Important Announcements

Activities & Photos, 2001 - Present

Archival Photos

Press Statements & Interviews, 2001 - Present

Brief Messages & Letters, 2001 - Present

Articles & Speeches, 2001 - Present

Articles & Speeches, 1991 - 2000

Poetry

Display of Books

Bibliography 1991 - 2000

Bibliography 1961 - 1990

Documents of Legal Cases

Defend Sison Campaign

Letters to Jose Maria Sison

Feedbacks

Links

 

PAGBATI SA PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS
SA IKA-40 ANIBERSARYO NG PAGTATATAG

Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
ng Partido Komunista ng Pilipinas
26 Disyembre 2008

Bilang tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), nagpapaabot ako ng pinakamalugod na pagbati sa lahat ng kadre at kasapi sa pagkakataon ng ika-40 anibersaryo ng pagtatatag ng Partido. Kalahok ako sa ligaya ng pagbubunyi sa lahat ng mga pakikibaka at mga tagumpay na nakamit nito at ng sambayanang Pilipino sa nakaraang apat na dekada ng bagong demokratikong rebolusyon.

Nais ko kayong batiin kaugnay ng mga tagumpay ng Partido na inilathala sa Ang Bayan at iniulat sa Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Binabati ko kayo dahil sa lahat ng inyong tagumpay sa larangan ng ideolohiya. Matagumpay na ilinapat ng Partido ang teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa mga kongkretong kondisyon at kongkretong praktika ng rebolusyong Pilipino. Wastong gagap ng Partido ang kasaysayan at kalagayan ng sambayanang Pilipino at lumilikha ito ng mga akdang mataas ang kahalagahan sa teorya at praktika.

Mahusay na nagdudulot ang Partido ng edukasyon sa mga kadre at kasapi sa pagsapol ng Marxista-Leninistang paninindigan, pananaw at pamamaraan. Natututunan nila ang materyalistang dyalektika hindi lamang sa pamamagitan ng mga pormal na kurso ng pag-aaral sa mga antas na batayan, intermedya at abante kundi, mas mahalaga, sa pamamagitan ng rebolusyonaryong praktika at palagiang pag-aaral ng kalagayan at pag-unlad.

Pinupuna at itinatakwil ng Partido ang makabagong rebisyonismo at suhetibismo, maging ito'y dogmatismo o empirisismo. Kilala ito sa pana-panahon at napapanahong pamumuna at pagpuna sa sarili upang palakasin ang pagkakaisa at ibayong paghusayin ang trabaho. Naglulunsad ito ng mga malakihang kilusan sa pagwawasto bilang mga kampanya sa edukasyon upang linawin ang mga pangunahing prinsipyo, patakaran at linya, upang iwasto ang mayor na mga pagkakamali at itakda ang bagong mga gawain para isulong ang rebolusyonaryong proseso.

Inilatag ng Unang Dakilang Kilusang Pagwawasto ang daan para sa pagtatatag ng Partido. Pinuna at itinakwil nito ang mayor na mga pagkakamali, lalo na ng mga Lava, na naging tatak ng mga nakaraang pagsisikap na isulong ang partido bilang abanteng destakamento ng rebolusyonaryong proletaryado. Ilinigtas ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto ang Partido mula sa mga pagtatangkang lituhin at likidahin ito mula sa loob at kunsentihin ang mga malubhang krimen na ibinunga ng mga mayor na pampulitikang kamalian.

Ang umaalingawngaw na tagumpay ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto (IDKP) ay nangahulugang pagkagapi ng mga suwail na may matataas na katungkulan sa Partido at taglay ang mga magulong nosyong hango sa klasiko at makabagong rebisyonismo, burges na liberalismo, Gorbachovismo at Trotskyismo. Pinalakas ng IDKP ang pagtalima ng Partido sa bagong demokratiko at sosyalistang rebolusyon laban sa mga opensiba ng imperyalismo sa mga larangang pang-ideolohya, pampulitika, pang-ekonomiya at militar kasunod ng pagguho ng Unyon Sobyet at iba pang mga rehimeng rebisyonista at ng panlipunang kaguluhan sa Tsina.

Binabati ko kayo dahil sa mga tagumpay na nakamit ninyo sa larangang pampulitika. Tumpak ang Partido sa pagturing sa naghaharing sistema sa Pilipinas bilang malakolonyal at malapyudal na tuwirang pinaghaharian ng malalaking komprador burges at panginoong maylupa na sunud-sunuran sa imperyalismong US. Katugma ng kalagayang ito, itinakda ng Partido ang pangkalahatang pampulitikang linya ng bagong demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan.

Pinupukaw, inoorganisa at pinakikilos ng Partido ang milyon-milyong mamamayan sa kalunsuran at kanayunan. Malawakang naglulunsad ito ng mga kampanya sa edukasyon at ahitasyon sa hanay ng masa. Ang mga kadre at kasapi nito ay nasa ubod at pamunuan ng rebolusyonaryong kilusang masa. Nagbubuo sila ng mga organisasyong masa para sa mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan, mga propesyonal, mga aktibista sa kultura at iba pa. Naglunsad ang Partido ng matatagumpay na kampanyang masa para patalsikin ang rehimeng Marcos at rehimeng Estrada, labanan ang mga di-patas na kasunduan sa mga dayuhang poder, ang paglabag sa karapatang-tao at mga tangkang baguhin ang 1987 saligang-batas upang lalong gawing anti-nasyonal at anti-demokratiko.

Itinayo at pinamumunuan ng Partido ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) mula noong 1969. Inabot na nito ang pagiging pinakamalaking rebolusyonaryong hukbo magmula ng Rebolusyong Pilipino ng 1896. Ito ay may libu-libong Pulang mandirigmang subok sa labanan, may edukasyon at pagsasanay sa pulitika't militar. Malaya itong nakakakilos sa di bababa sa 80 porsyento ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ay may higit sa isang daang larangang gerilya na sumasaklaw sa malalaking bahagi ng 70 probinsya at 800 munisipalidad. Halos 100 porsiento ng mga armas sa mga kamay ng BHB ay kuha sa mga pwersang kaaway sa pamamagitan ng mga taktikal na opensiba.

Naglulunsad ang BHB ng masinsin at malawakang digmang gerilya batay sa lumalawak at lumalalim na baseng masa sa konteksto ng posibleng daloy ng mga estratehikong yugto ng digmang bayan: depensiba, pagkapatas at opensiba. Ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka ay kaugnay ng reporma sa lupa at pagtatayo ng baseng masa. Lahat ng tatlong integral na komponenteng ito ay sadyang tumutulak sa pagsasakatuparan ng estratehikong linya ng pagkubkob ng kalunsuran mula sa kanayunan hanggang sapat na ang lakas ng hukbong bayan para gapiin ang kaaway sa mga lungsod at iba pang malalaking kuta sa pambansang saklaw.

Sa pagtataguyod ng BHB, binuo ng Partido sa libu-libong barangay ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika at mga organisasyong masa para sa mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan at kultural na aktibista sa kanayunan. May kakayahan ang mga ito na maglunsad ng mga kampanyang masa para sa pampublikong edukasyon, reporma sa lupa, pagpapalaki sa produksyon, kalusugan at kalinisan, pagsasanay ng mga yunit milisya at pagtatanggol sa sarili, pagsasaayos ng mga alitan at kultural na aktibidad.

Itinataguyod at isinusulong ng Partido ang mga patakaran at taktika ng nagkakaisang prente bilang isang nesesaryong sandata ng rebolusyon. Ang bagong-demokratikong rebolusyon ay nakabatay sa alyansa ng uring manggagawa at magsasaka. Dagdag dito ang pagsasanib ng masang anakpawis at peti burgesyang lunsod sa isang progresibong alyansa. Pinakamahusay na pagkakabuo nito ang National Democratic Front, na itinatag ng Partido at iba pang rebolusyonaryong pwersa noong 1973.

Karagdagang alyansa ang sa mga patriyotikong pwersa, kabilang ang panggitnang burgesya. Dagdag pa rin ang malawak na nagkakaisang prente, na may pakikipag-alyansa sa mga mabuway at panandaliang alyado sa ilang reaksyonaryo laban sa mga pinakamasamang reaksyonaryo na tinutuunan bilang kaaway. Hanggang ngayon tinatarget ng Partido ang naghaharing reaksyonaryong pangkatin dahil ito ang pinaka-reaksyunaryo at pinakamasunurin sa mga imperyalistang US.

Binabati ko kayo dahil sa lahat ng mga tagumpay sa pagtatayo ng organisasyon ng Partido. Sumusunod ang Partido sa prinsipyo ng demokratikong sentralismo, na nangangahulugang sentralismo batay sa demokrasya at demokrasya sa patnubay ng sentralismo. Ang prinsipyong ito ay laban sa burukratismo at sa ultra-demokrasya o anarkismo. Ang Partido ay nakapagpalalim ng ugat sa hanay ng masang anakpawis ng mga manggagawa at magsasaka at nakapagtayo ng mga organo at organisasyon sa saklaw ng buong Pilipinas.

Ang Partido ay may sampu-sampung libong mga kasapi, unang-una mula sa mga manggagawa at magsasaka. Kinukuha nito ang pinakaabanteng mga elemento mula sa kilusang masa ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan at kultural na aktibista. Tumatanggap ito ng mga kasapi mula sa hanay ng kabataang edukado, na karamiha'y galing sa peti burgesyang lunsod subalit nais magbago ng kanilang sarili upang maging proletaryong rebolusyonaryo sa pamamagitan ng rebolusyonaryong pag-aaral at praktika sa pagsisilbi sa mga mamamayan.

Ang Partido ay may matibay na organisasyon ng mga kadre at kasapi. Ito ang batayan ng mahusay na plano sa pagpapabilis ng paglaki ng organisasyon ng Partido. Sampu-sampung libong mga kadre at daan-daang libo ng mga kasapi ang kinakailangan para sa isang igpaw sa pagsulong ng rebolusyong Pilipino. Dambuhalang mga gawain ang hinaharap ng Partido.

Ang pagkabangkarote ng patakarang "globalisasyong neoliberal" at "gera sa terorismo" na pasimuno ng US ay humahantong sa walang kahalintulad na mabilis na paglala ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at naghaharing sistema ng Pilipinas. Nagdudulot ang kalagayang krisis ng kahila-hilakbot na paghihirap sa mga mamamayan ngunit nag-uudyok din sa kanila na pag-ibayuhin ang rebolusyonaryong pakikibaka. Paborable ang mga kondisyong ito para sa mabilis na paglaki at pagsulong ng Partido Komunista ng Pilipinas at iba pang mga organisadong rebolusyonaryong pwersa ng sambayanang Pilipino. # # #

return to top

backwhat's new